Sampel Kajian dalam bentuk Cerita Dongeng


Palanuk Om Ie Buayo

Ha..haro kaka gia it gulu-gulu po, haro iso Palanuk dot apandai kopio. Insan tadau, kokito it Palanuk dot rambutan hilo sampaping dot bawang. Nga it nopo bawang diti nga ogumu kopio buayo

Kadi Palanuk dit Buayo…”Oiiii…Buayo, sinuhu oku dit Raja dot mongira dokoyu. Baris yokoyu mantad tisan hiti om gisom tisan hilo tu mongira it Raja piro koinsanan dokoyu poimpasi hiti pomogunan tu manahak it Raja dot ta’akanon kumaa dokoyu…” Kadi Palanuk dit Buayo.

Om..nunu pogia di, imbulai ngawi it Buayo om susun yolo ngawi mantad tisan bawang gisom tisan sampaping. Om..kadi Palanuk..” Ba, Ungkodom yokoyu om Kiroon ku yokoyu..”

“om..Kadi palanuk dot mongira sambil milumpat hilo likud dit buayo..” Iso..Duo..Tolu..Tojok!..Iso..Duo..Tolu..Tojok!..” Om Tojoko nodi Palanuk it mato di Buayo. Irad no it Palanuk mogiro tongo buayo gisom nakasampaping youh hilo tua dot Rambutan.

ha..kadi korikot no hilo sampaping bawang..otogod it molohing dot buayo..”Atuk..atuk dia oi Lanuk, Momudut ko!..mongiro ko om subai ko sumampaping ko hino dot mangakan dot rambutan. kada po dia dino…intangan pogi ilo mato buayo nga songromou-romou po dot nan nu tojoko! Jaga dia..mangan tiya akano.” Ka di buayo dot aratan no.

Songkial kopio it palanuk, popointong nogi busul. Om kadi Palanuk minghingi..”Louson ie Buayo, Busul no intangan..” ka di palanuk.

Ha dit piro-piro tadau…

Ongoi no it Palanuk inum hilo bawang, nga palan-palan dit buayo minomsomok om ha kadi poinsomok nodi nga sombitai no di buayo ti gakod di Palanuk.

nga..Kadi Palanuk kumaa di buayo..” nokuro tu mongokot ko dot kayu, buayo? Songkiro nopo siakan ko dot gakod ku..diya ti gakod ku..olombon om olunok.” Kadi Palanuk sambil dot minggura dit kayu.

Lihanai no dit buayo it gakod dit Palanuk om sombitai dauh it kayu. Lumpat no it Palanuk..”Basug nogia lo Buayo. Poingkokot no Gakod ku om Kokoto lo Kayu..hahahahaha..” kadi palanuk.

Otogod no ie buayo.

Isan tadau, korubaai dit buayo it Palanuk koodop hilo gouton. Mumbal no da mangakan it Buayo dit Palanuk.

Nga, kadi Palanuk, “Kada kohoyo buayo, manjaga oku dot tali pinggang dot raja”..ka dit kadi Palanuk sambil dot minonuduk it tongo tulanut dot poinggirot hilo kayu.

Nga, kadi buayo, “Om..Alawa no kopio lo tali pinggang dot raja, buli oku mumbal?

Nga, kadi palanuk, ” Amu.. songiro buli nga dapo, ngoyo ku po uhoto ie raja, pakayo kangku nopo nga buli no mumbal.”

Om, ongoi no it palanuk hilo sampaping dot nuluhon om giak no it palanuk.”Buayo! Pakayo nopo kadi raja!

Om..nunu pogia dit, onuo dit buayo it tulanut om umbal riloto hilo tinan dauh. Otogod it tulanut tu noposikan todop, om..rilot it tulanun gisom napatai it buayo.

Om iri-iri no di.

Advertisements

5 thoughts on “Sampel Kajian dalam bentuk Cerita Dongeng

  1. Nice! Perkongsian yang sangat menarik. Kajian mengenai bahasa Dusun tidak begitu banyak dibuat. Usaha anda sangat membantu mereka yang inigin membuat rujukan tentang bahasa Dusun ni 🙂

    • Terima kasih saudari Angela. Antara kepentingan kajian ini adalah sebagai menambah rujukan mengenai bahasa Dusun dalam BM. Terima kasih atas komen dan kesudian saudari melawat blog ini. =)

Maklum Balas/komen anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s