Analisis Pragmatik


Pengenalan

Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa; ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kajian Pragmatik oleh Levinson (1983) dalam bukunya yang berjudul Pragmatics, memberikan beberapa batasan tentang pragmatik. Beberapa batasan yang dikemukakan Levinson antara lain mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Dalam batasan ini berarti untuk memahami pemakaian bahasa kita dituntut memahami pula konteks yang mewadahi pemakaian bahasa tersebut. Batasan lain yang dikemukakan Levinson mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian tentang kemampuan pemakai bahasa untuk mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks yang sesuai bagi kalimat-kalimat itu

  1. Kehadiran Taboo

Dialek Dusun juga tidak terlepas daripada unsur taboo. Perkataan taboo itu boleh dilihat dalam perenggan keenam sampel kajian.

Songkial kopio it palanuk, popointong nogi busul. Om kadi Palanuk minghingi..”Louson ie Buayo, Busul no intangan..” kadi palanuk.
Terjemahan:

Tetapi, Pelanduk tersebut sangat nakal. Dia telah menunjukkan punggungnya kepada buaya tersebut sambil mengejek, ” Si buaya Lapar, Tapi hanya mampu melihat punggungku,” kata Pelanduk tersebut.

Perkataan /busul/ itu membawa maksud /punggung/ dalam bahasa Melayu Standard. Berdasarkan ayat pula,secara pragmatiknya membawa makna si Pelanduk mengejek si Buaya kerana telah ditipu olehnya.

2. Ganti Nama Tunjuk

Ganti nama penunjuk adalah ganti nama yang jelas menunjukkan rujukan berdasarkan ukuran jarak. Ada dua ganti nama penunjuk dalam DD:

a) iti : ini

b) ilo, iri : itu

Pemilihani ini adalah penting agar tidak berlaku salah faham dalam komunikasi.

3. Pelanggaran Maksim Kualiti

Turut berlakunya pelanggaran maksim kualiti iaitu salah satu maksim yang wujud dalam Prinsip Kerjasama Perbualan. Maksim kualiti berkaitan dengan memberi maklumat yang benar dalam perbualan. Namun begitu, dalam sampel kajian berlaku banyak pelanggaran dari segi maksim ini.

4. Pemilihan penggunaan Kata Ganti Nama Diri(KGND)

Dalam pertuturan DD juga memerlukan pemilihan kata ganti nama yang sesuai. Aspek pemilihan penggunaan kata ganti nama sangat penting dalam komunikasi. Demikian juga dengan pemilihan kata dari aspek lain seperti ganti nama tunjuk. Penggunaan KGND yang sesuai akan membantu komunikasi yang lebih berkesan.

Dialek Dusun mempunyai tiga jenis ganti nama diri, iaitu ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Ganti nama diri boleh diteliti menerusi rajah 20.1 berikut:

2013-06-02_22-35_Analisis sampel cerita

Contoh ayat dalam sampel dengan kehadiran KGN:

Ka di Palanuk dit Buayo…”Oiiii…Buayo, sinuhu oku(1) dit Raja dot mongira dokoyu(2). Baris yokoyu(2) mantad tisan hiti om gisom tisan hilo tu mongiro it Raja piro koinsanan dokoyu(2) poimpasi hiti pomogunan tu manahak it Raja dot ta’akanon kumaa dokoyu(2)…” Ka di Palanuk dit Buayo.

Om..nunu po gia di, imbulai ngawi it Buayo om Susun yolo(3) ngawi mantad tisan bawang gisom tisan sampaping. Om..kadi Palanuk..” Ba, Ungkodom yokoyu(2) om Kiro’on ku(1) yokoyu(2)..”

5. Aspek penggunaan KGN diri tersebut tidak berbeza dengan BMS termasuk dari segi konteks formal dan tak formal. Namun yang berbeza ialah dalam bentuk pertuturan boleh menggunakan lebih daripada dua KGN sekaligus. Situasi tersebut boleh dilihat dalam contoh di atas.

6. Berbeza dengan BM tetapi mempunyai persamaan seperti dalam konteks bahasa inggeris. Misalnya, dalam ayat BI, kata “his” digunakan dalam ayat pertama, seterusnya dalam ayat kedua, kata “him” akan digunakan pula. Sama situasi sepeti dalam BD, kata “yokoyu” yang membawa maksud  “kamu” digunakan dulu sebelum kata “dokoyu”.

7. Berlaku perulangan penggunaan KGN dalam ayat/pertuturan BD. Contoh data:

..”Atuk..atuk dia oi Lanuk, Momudut ko!..mongiro ko om subai ko sumampaping ko hino dot mangakan dot rambutan”.

Perulangan tersebut tidak menimbulkan kesalahan atau ketidakgramatisan ayat. Malah dibenarkan dalam BD.

Advertisements

6 thoughts on “Analisis Pragmatik

  1. Analisis Pragmatik anda amat bersifat linguistic!. Tahniah!..Kajian proaktif anda memberi idea kepada pengkaji baru dalam bidang pragmatic untuk dijalankan pada dialek lain yang wujud di Malaysia.

Maklum Balas/komen anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s